Hlavní stránka Chci vstupenky
Obchodní podmínky
I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Jaromír Zezula, IČ: 08986452 se sídlem Hartvíkovice 199 kontaktní údaje: email: jaromirzezula@gmail.com, telefon: +420 728 672 277, www.oktoberfsthartvikovice.cz, (dále jen „Provozovatel“).
Provozovatel provozuje Web za účelem pragace prodeje vstupenek , které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Předmět objednávky
Předmětem objednávky jsou zpravidla vstupenky, které souvisí s akcí Oktoberfest Hartvíkovice, kterou pořádá Provozovatel.
Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem vstupenky, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím Webu.
Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Uživatele, o čemž je Provozovatel informován prostřednictvím webu.
Vzhledem k charakteristice vstupenek není možné aplikovat u prodeje vstupenek odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podle Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. Vstupenky jsou zasílány virtuálně na mail.

III.
Platba a doprava
Cena za objednávku je závislá na vybrané vstupence.
Uživatel může platit objednávku pouze předem a to převodem na účet.
V případě platby převodem na bankovní účet vzniká objednávka. Pokud není platba k objednávce připsána na bankovní účet Provozovatele do tří pracovních dnů, stává se objednávka neplatnou.


IV.
Ostatní ujednání
Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech:
Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje nebo v případě, kdy není platba připsána na účet Provozovatele do tří pracovních dnů od vzniku objednávky.
Provozovatel prohlašuje, že nebudou poskytnuté osobní údaje Uživatelů poskytnuty třetím stranám.
Tyto podmínky jsou platné od 30.5.2019
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 (Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V.
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

KONTAKT
Jaromír Zezula
+420728672277
jaromirzezula@gmail.com
www.OktoberfestHartvikovice.cz
SLEDUJTE NÁS