Hlavní stránka Chci vstupenky
Vítejte na 5. Oktoberfestu v Hartvíkovicích.
Máme tu pro vás několik důležitých informací.
Děti
Děti do 12 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
Ubytování
V místě konání Oktoberfestu je možné se ubytovat. Na výběr je z několika penzionů a ubytoven. Podrobnosti o ubytování najdete zde.
Kdy a kde
Oktoberfest se uskuteční 16. září 2023 ve sportovním areálu Vzákoutí v Hartvíkovicích.

Doprava
Zákazy a omezení
Při vstupu do areálu platí zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů, mezi které patří: skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň,...

Rovněž si pořadatel vyhrazuje právo vyvést z areálu bez náhrady osoby, které jsou silně podnapilé, agresivní, vyvolávají konflikty, budí veřejné pohoršení, nerespektují konec akce a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná v areálu.

Do areálu je ZAKÁZÁN VSTUP VEŠKERÝCH PSŮ a dalších domácích zvířat.
Návštěvní řád
Základní ustanovení

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které vstupují do areálu Oktoberfestu, který je tvořen:
- vymezeným oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky
- vymezeným oploceným prostorem určeným pro kapelu a zvané hosty,
- vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,
- vymezeným neoploceným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků,
- přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami,
a které jsou ve správě organizátorů Oktoberfestu (dále jen areál Oktoberfestu).

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.

Každý návštěvník svým vstupem do areálu Oktoberefstu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Každá osoba vstupující do areálu Oktoberfestu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Oktoberfestem, pořadatelem a jejich partnery.

Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 60 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy pořadatele a uvedený prostor opustit.


Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu Oktoberfestu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen pořadatelem příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.

Na požádání pořadatele je návštěvník Oktoberfestu povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu Oktoberfestu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden.

Organizátoři Oktoberfestu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz Oktoberfestu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatele a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu Oktoberfestu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pořadatele osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do areálu Oktoberfestu.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.


Povinnosti návštěvníků Oktoberfestu

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu Oktoberfestu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.

Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.

Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatele.


Zákazy

V celém areálu Oktoberfestu je přísně zakázáno:
- manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
- prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu, apod.

V celém areálu Oktoberfestu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel) je zakázáno:

vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),
užívat drogy a jiné psychotropní látky,
vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
vstupovat se psy a s jinými zvířaty,
vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
vnášet a používat pyrotechniku,
ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
stanovat nebo nocovat na místech, která k tomu nejsou organizátory určena, zejména na parkovištích, v blízkosti komunikací, vodních ploch a ve vzdálenosti menší jak 3 metry od oplocení vyhrazených prostor Oktoberfestu.

Ve vymezeném oploceném prostoru je dále zakázáno:

- vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek,
- vstupovat se psi a s jinými zvířaty, - vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.


Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu Oktoberfestu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu Oktoberfestu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

Vstupenky
Rezervace vstupenek.


Oktoberefst
Historie festivalu


Ubytování
Kam složit hlavu.